Propisi iz područja otpada

Strategija gospodarenja otpadom Republike Hrvatske (NN 130/05)

Plan gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007. – 2015. godine
(NN 85/07, 126/10, 31/11)

Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13)

Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada (NN 50/05, 39/09)

Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 23/07, 111/07)

Pravilnik o ambalaži i ambalažnom otpadu (NN 97/05, 115/05, 81/08, 31/09, 156/09, 38/10, 10/11, 81/11, 126/11, 38/13, 86/13)

OSTALI VAŽEĆI ZAKONSKI PROPISI

1. Opći zakoni iz područja zaštite okoliša

 • Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13)
 • Zakon o fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (NN 107/03, 144/12)
 • Uredba o informacijskom sustavu zaštite okoliša (NN 68/08)
 • Pravilnik o registru onečišćivanja okoliša (NN 35/08)

2. Propisi iz područja otpada

 • Uredba o jediničnim naknadama, korektivnim koeficijentima i pobližim kriterijima i mjerilima za utvrđivanje naknada na opterećivanje okoliša otpadom (NN 71/04)
 • Pravilnik o nadzoru prekograničnog prometa otpadom (NN 69/06, 17/07, 39/09)
 • Pravilnik o popisu pravnih i fizičkih osoba koje se bave djelatnošću izvoza neopasnog otpada (NN 1/04)
 • Pravilnik o obliku, sadržaju i načinu vođenja očevidnika obveznika plaćanja naknade na opterećivanje okoliša otpadom (NN 120/04)    
 • Pravilnik o načinu i rokovima obračunavanja i plaćanja naknada na opterećivanje okoliša otpadom (NN 95/04)
 • Pravilnik o očevidniku pravnih i fizičkih osoba koje se bave djelatnošću posredovanja u organiziranju oporabe i/ili zbrinjavanja otpada i pravnih i fizičkih osoba koje se bave djelatnošću izvoza neopasnog otpada (NN 51/06)
 • Pravilnik o načinima i uvjetima odlaganja otpada, kategorijama i uvjetima rada za odlagališta otpada (NN 117/07 )
 • Pravilnik o registru onečišćavanja okoliša (NN 35/08)

3. Posebne kategorije otpada

 • Odluka o uvjetima označavanja ambalaže (NN 155/05,  24/06, 28/06)
 • Odluka o nacionalnim ciljevima udjela povratne ambalaže u 2008.godini (NN 82/07)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama (NN 40/06, 31/09, 156/09, 111/11, 86/13)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima (NN 124/06, 121/08, 31/09, 156/09, 91/11, 45/12, 86/13)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim baterijama i akumulatorima (NN 133/06, 31/09, 156/09, 91/11, 45/12,86/13)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima (NN 136/06, 31/09, 156/09, 53/12, 86/13, 91/13)
 • Pravilnik o načinu i postupcima gospodarenja otpadom koji sadrži azbest (NN 42/07)
 • Pravilnik o gospodarenju medicinskim otpadom (NN 72/07)
 • Pravilnik o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom   (NN 74/07, 133/08, 31/09, 156/09, 143/12, 86/13)
 • Pravilnik o gospodarenju građevnim otpadom (NN 38/08)
 • Pravilnik o gospodarenju muljem iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda kada se mulj koristi u poljoprivredi (NN 38/08)

4. Komunalno gospodarstvo

·         Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 26/03, 82/04, 38/09, 79/09)

5. Odluke Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

6. Ostalo

 • Zakon o vodama (NN 135/10)
 • Zakon o zaštiti od požara (NN 92/10)
 • Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13)
 • Zakon o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji (NN 152/08, 55/12)
 • Tehnički propis o uštedi toplinske energije i toplinskoj zaštiti u zgradama (NN 79/05, 155/05, 74/06)
 • Zakon o zaštiti na radu (NN 59/96, 94/96, 114/03, 86/08, 75/09, 143/12)
 • Pravilnik o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spšavanja ljudi i imovine ugroženih požarom (NN 61/94)
 • Zakon o radu (NN 149/09, 61/11, 143/12, 73/13)
 • Zakon o radnom vremenu, obveznim odmorima mobilnih radnika i uređajima za bilježenje u cestovnom prometu (NN 60/08, 124/10, 75/13)
 • Zakon o računovodstvu (NN 109/07, 54/13)
 • Zakon o porezu na dodanu vrijednost (NN 47/95, 106/96, 164/98, 105/99, 54/00, 73/00, 48/04, 82/04, 90/05, 76/07, 87/09, 94/09, 22/12, 136/12, 73/13)
 • Zakon o prijevozu u cestovnom prometu (NN 26/03, 102/04, 178/04, 48/05, 151/05, 111/06, 63/08, 124/09, 91/10, 112/10, 82/13)